فرماندار شهرستان باخرز
احمد شافعی
فرماندار شهرستان باخرز